Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu oprogramowania InsERT GT dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2019-11-22, Termin składania ofert: 2019-12-02 godz. 00:00

Numer postępowania: ZP/US/2312/16/2291/2019
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

1)    Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy PZP- usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy PZP.

2)    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „PWSZ w Elblągu- Uczelnia III-ciej Generacji”, nr umowy: POWR.03.05.00-00.Z091/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3)    Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

4)    Dodatkowo ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dokumenty do pobrania