Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

administracja bezpieczeństwa publicznego

kierunek: Administracja
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne/popołudniowe), niestacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne -studia dzienne/popołudniowe (stacjonarne)
2300 zł (niestacjonarne)

 

 • znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
 • analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej
 • znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi,
 • posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego.

Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. 
Przykładowe miejsca praktyk:

 • Urząd Miejski,
 • Starostwo Powiatowe,
 • Komenda Miejska Policji,
 • Straż Miejska,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień,
 • Straż Graniczna,
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • Izba Celna,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Obrona Cywilna,
 • Urząd Skarbowy,
 • szpitale,
 • Pogotowie Ratunkowe,
 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa,
 • sądy,
 • Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu
 • Firmy zajmujące się ochroną danych, osób i mienia.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych podmiotów dbających o bezpieczeństwo publiczne.
Dobór przedmiotów, treści programowych oraz nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.
Znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.
Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

administracja bezpieczeństwa publicznego
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie