Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

27 września 2019 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, przedstawiciele instytucji pożytku publicznego, biznesu i administracji, władze współpracujących uczelni oraz studenci rozpoczynający studia w PWSZ w Elblągu. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. inż. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystość rozpoczęła się krótką projekcją podsumowującą projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, po której przemówienie wygłosił Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Kolejno głos zabrali zacni Goście.

Po przemówieniach przyszła chwila na wręczenie odznaczeń państwowych. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została dr Irena Sorokosz, Krzyżem Srebrnym – mgr Henryka Szumna, Brązowym – mgr inż. Bohdan Niemirycz. Prof. dr hab. Ewa Szatan otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano dr Joannie Nowak za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wszystkie odznaczenia wręczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski.

Następnie przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych absolwentów kierunku Budownictwo. Nagrody ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wręczył mgr inż. Janusz Nowak, Zastępca Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wyróżnieni absolwenci to: inż. Marta Biegaj i inż. Igor Ziorkowski. 

Najważniejszym punktem Inauguracji była immatrykulacja, podczas której ślubowanie złożyli studenci I roku wszystkich kierunków. Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany „Koniec mitu sektora MSP” wygłosił prof. dr hab. Piotr Dominiak. Oprawę muzyczną przygotował Akademicki Chór PWSZ w Elblągu pod dyrekcją dr Anny Grodziewicz-Cernuto. Studenci odśpiewali tradycyjne pieśni towarzyszące Inauguracji:  Hymn PolskiGaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.

 

Przemówienie Rekora PWSZ w Elblągu

Dostojni Goście, Wielce Szanowni Państwo,  Droga  Młodzieży,

Kolejny dwudziesty pierwszy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu dobiega końca.

Na jubileuszowej uroczystości w czerwcu ub.r. powiedziałem, że w ciągu całego okresu trwania naszej Uczelni pracowaliśmy na jej rozwój cały czas przyśpieszając. W krótkim przemówieniu inauguracyjnym nie sposób przedstawić wszystkich owoców naszej pracy. Poprzestańmy na najważniejszych.

Niewątpliwie najbardziej spektakularnym jest utworzenie studiów magisterskich na czterech kierunkach studiów: jednolite studia magisterskie dla nauczycieli na dwóch kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika specjalna i studia II-go stopnia na kierunku Pedagogika specjalna oraz Studia menadżersko prawne dla kierunków Administracja i Ekonomia. Nowa ustawa Prawo dla nauki i szkolnictwa wyższego podniosła poprzeczkę dla kształcenia nauczycieli – musi ono przebiegać na poziomie magisterskim i może być prowadzone przez jednostki skategoryzowane naukowo co najmniej na poziomie B+. Jako uczelnia zawodowa nie idziemy w kierunku silnego rozwijania badań naukowych i tego warunku nie spełniamy, ale studia o których mowa, zgodnie z ustawą, mogliśmy uruchomić w oparciu o umowę z uczelnią akademicką spełniającą  ów warunek. Serdecznie dziękujemy Uniwersytetowi Warmińsko Mazurskiemu za zawarcie z nami umowy, która ocaliła kształcenie nauczycieli w naszej Uczelni, tym bardziej jest to cenne, że zgodnie z ustawą, każda uczelnia akademicka może podpisać tylko jedną taką umowę. Wszystkim nauczycielom akademickim i dyrekcjom instytutów, w których studia magisterskie powołano ogromnie dziękuję i honoruję ich nagrodami rektorskimi dzisiaj wręczanymi.

Przygotowujemy się do utworzenia jeszcze dwóch kierunków studiów drugiego stopnia, czyli magisterskich, jeden dla kierunków technicznych i drugi dla kierunku Filologia angielska.

U podstaw decyzji o tworzeniu studiów magisterskich w naszej Uczelni, obok ustawowych podwyższonych wymogów dla kształcenia nauczycieli, legł również fakt zmieniającej się relacji Elbląga w stosunku do Trójmiasta z powodu powstania szybkiego drogowego skomunikowania obu aglomeracji. Elbląg będzie coraz mniej regionalny, a nasza Uczelnia w tej sytuacji powinna była podnieść poziom oferty edukacyjnej aby móc nadal dobrze wypełniać  swoją misję ważną dla Elbląga. 

Opracowany przez nas system praktyk zawodowych, który legł u merytorycznych podstaw pozakonkursowego, koncepcyjnego, ogólnokrajowego projektu pn.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój przez NCBiR w wysokości 135 mln zł. Projekt praktycznie dobiegł końca okresu realizacji. Wzięło w nim udział ponad 7000 praktykantów z 34 uczelni, wykonano ponad 1400 aplikacyjnych prac dyplomowych. Spośród wszystkich uczelni udział naszej był największy i wynosił 577 praktykantów.

Podprojekt oryginalnego wdrożenie systemu ECVET. dotyczącego zawodowych efektów uczenie się, dał nieoczekiwane efekty pozwalające na inny opis programów studiów stosujący kwalifikacje praktyczne (zawodowe), które na razie jako nieformalne nazwaliśmy kwalifikacjami uczelnianymi. Dla profilu praktycznego, na którym prowadzimy studia, opis taki stwarza szerokie możliwości lepszej współpracy z pracodawcami, pozwala w należyty sposób walidować efekty uczenia się uzyskanych nieformalnie lub poza formalnie oraz gwarantuje wysoką praktyczność prowadzonych przez nas studiów. Grono ponad trzydziestu nauczycieli akademickich opracowało siedemdziesiąt  trzy kwalifikacje uczelniane proste i dwadzieścia cztery złożone.

Jakość kształcenia prowadzonego przez uczelnie, szczególnie na profilu praktycznym, jest oceniana za pomocą systemu ELA (Elektroniczne Losy Absolwentów) w oparciu o zusowskie bazy danych osobowych badając zatrudnialność absolwentów uczelni. Odbywa się to w ramach konkursu p.n,: Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Jeżeli uczelnia w ciągu pięciu uprzednich lat nie otrzymała żadnej negatywnej lub warunkowej  „Pakowskiej” oceny wszystkich swoich kierunków studiów, a wśród absolwentów uczelni, w ciągu roku od jej ukończenia, stopień bezrobocia nie był większy niż 2%, to uczelnia otrzymuje 1 mln zł nagrody. Konkurs ten trwa od dwóch lat. PWSZ w Elblągu za każdym razem, czyli dwukrotnie, była jego laureatem. Uważamy to za sukces, gdyż bezrobocie w regionie wynosi ponad 10%. Są uczelnie, które nie spełniają wymagań konkursowych pomimo, że działają w regionach o zaledwie paroprocentowym bezrobociu.

Nowa ustawa wprowadza duże zmiany w polskim szkolnictwie wyższym. Dla uczelni zawodowych są one korzystne gdyż można lepiej dostosować kadrę nauczycieli akademickich do zadań stojących przed nią. Dla tej kadry mamy obecnie dwie ścieżki kariery zawodowej: tradycyjną  dydaktyczno – badawczą i nową dydaktyczną.

Na uczelniach polskich, zgodnie z ustawą, powołano nowe ciała kolegialne Rady Uczelni. Nasza Rada składa się z siedmiu członków: trzech pochodzących spoza Uczelni i czterech z nią związanych. Dzięki uprzejmości rektorów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i Politechniki Gdańskiej, uczelni z którymi mamy bardzo dobrą współpracę, członkami Rady PWSZ w Elblągu są: dr inż. Wojciech Jastrzębski, Dyrektor Biura Rektora UWM, będący Przewodniczącym Rady oraz mgr inż. Damian Kuźniewski Dyrektor Centrum Transferu Innowacji i Technologii Politechniki Gdańskiej. Trzecim „zewnętrznym” członkiem Rady PWSZ w Elblągu jest Pan Tadeusz Naguszewski, powszechnie znany jako oddany sprawom Elbląga.

Członkami Rady PWSZ w Elblągu pochodzącymi z Uczelni są: dr inż. Jerzy Buriak, Dyrektor IIS, mgr Teresa Kubryń Dyrektor IPJ, dr inż. Stanisław Kwitnewski, Dyrektor Centrum Transferu Technologii naszej Uczelni oraz Pani Anita Brzezińska. Przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Rada Uczelni już działa, zaopiniowała nowy Statut naszej Uczelni. Oprócz nowego Statutu PWSZ w Elblągu, przystosowaliśmy wszystkie programy studiów do zmodyfikowanej Polskiej Ramy Kształcenia i wypełniliśmy w programach nowe wymagania co do kształcenia nauczycieli. Wprowadziliśmy również nowy Regulamin Pracy, w którym na ścieżce dydaktycznej utworzyliśmy dwa nowe stanowiska pracy dla nauczycieli akademickich aktualnie pracujących w swoich zawodach poza Uczelnią. Żargonowo nazywamy ich zawodowcami. Stanowiskami tymi są: starszy wykładowca specjalista, dla posiadających stopień naukowy doktora i wykładowca specjalista.

Zamknięcie się pełnego czterosemestralnego cyklu naszego innowacyjnego sposobu „wpajania” studentom kompetencji społecznych, poprzez utworzenie modułu kształcenia pt.: Kultura społeczna i zawodowa, pozwala na pierwsze pełne oceny tego przedsięwzięcia. Wydaje się, że wprowadzając pewne korekty będziemy mogli uznać, że udaje się nam osiągać zamierzone cele.

         Z braku czasu wspomnę tylko, że w tej chwili prowadzimy projekty finansowane z funduszy unijnych na kwotę około 40 mln zł.

Cały czas dobrze działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii. Mamy pierwszy patent, drugi jest w obróbce w Urzędzie Patentowym. Ostatnio podpisaliśmy ważną umowę o współpracy z największą  europejską firmą informatyczną ASSECO. Z innymi firmami zaczynamy prowadzić dwa projekty badawcze o charakterze grantów, każdy na kwotę 300 tys. zł.

Nasza współpraca zagraniczna cały czas odbywa się na dobrym poziomie, sądząc po funduszu uzyskiwanym z programu ERASMUS. Duży nacisk kładziemy na rozwinięcie współpracy z najbliższym sąsiadem zagranicznym czyli z Obwodem Kaliningradzkim. Mamy już dobrą współpracę, włącznie z wymianą studentów, z Санкт-Петербурггским Государственным Аграрным Универсытетoм, филял в Полесске. Jesteśmy również włączeni do organizowanej obecnie współpracy elbląskiego Urzędu Miejskiego z Kaliningradzkim Uniwersytetem im. Emmanuela Kanta.

Nowy rok akademicki przynosi zmiany kadrowe w Instytucie Ekonomicznym. Odchodzą Dyrektor Instytutu dr Mariusz Darabasz, płk. Policji w st. spocz. i z-ca Dyrektora Instytutu dr Irena Naguszewska. Serdeczne dziękuję im za wieloletnią pracę.

Na ich miejsce zostali powołani pracownicy Uczelni mgr inż. Krzysztof Starańczak, gen. Policji w st. spocz. na funkcję Dyrektora Instytutu i dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz na funkcję z-cy Dyrektora Instytutu.

Kadra nauczycieli akademickich rozwija się zdobywając stopnie naukowe. W kończącym się roku akademickim stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał Krzysztof Sidorkiewicz, zaś Marta Aniśkiewicz stopień doktora. Gratuluję i składam życzenia wszystkiego najlepszego na dalszą drogę kariery akademickiej.

Z pewną dozą optymizmu można przypuszczać, że być może nastąpił przełom w rekrutacji na studia do Uczelni. Wiele wysiłku wkładaliśmy aby zahamować spadek liczby rekrutowanych. Już w zeszłym roku prawie doszło do  jego zatrzymania. Obiektywne dla nas okoliczności bezlitosnego niżu demograficznego nie udawało się całkowicie okiełznać. Przypuszczam, że tegoroczny wzrost o 20% liczby przyjętych na studia w stosunku do ubiegłego roku, obok innych działań, ma swoje źródło w powołanych studiach magisterskich.

Od kilku lat, z okazji inauguracji lat akademickich Uczelnia wydaje  biuletyny tematyczne. Kolejno były one poświęcone absolwentom Uczelni, wkładowi Uczelni w rozwój Elbląga i regionu,  studentom naszej Uczelni. oraz przebiegowi jubileuszowe dwudziestego roku akademickiego w nasze Uczelni. Tegoroczny biuletyn poświęcony jest sportowi akademickiemu w naszej Uczelni z okazji dwudziestolecia Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

Sport jest ważną częścią kultury człowieka i musi mieć swoje miejsce obok innych jego działalności. Szczególnie ważne jest to na uczelniach gdyż w sposób naturalny ich absolwenci w dalszym życiu, po opuszczeniu uczelni, są „rozsadnikami” elementów kultury nabytych podczas studiów. Pracodawcy coraz bardziej są przekonani, że pracownicy którzy uprawiają sport lub co najmniej nie stronią od niego potrafią charakteryzować się korzystnymi cechami, szczególnie w sferze kompetencji społecznych. Nasz KU AZS PWSZ w Elblągu organizacyjnie związany jest ze gdańską Organizacją Środowiskową, gdzie jest dobrze oceniany. Tego wszystkiego nie byłoby bez zaangażowanej kadry. Serdecznie dziękuję instruktorom za wszystko co dla sportu w naszej Uczelni robicie, a w szczególności Prezesowej Klubu mgr Henryce Szumnej i Kierownikowi Zakładu Wychowania Fizycznego mgr Januszowi Światkowskiemu.

Jak rokrocznie, na koniec zwrócę się do tych, którzy są solą naszej Uczelni.

Droga młodzieży, a w szczególności pierwszoroczniacy !

Wszystko co na naszej Uczelni tworzymy jest przecież w ostateczności przeznaczone dla pokoleń następujących po nas, dla naszej młodzieży, czyli dla was. Obyście potrafili wykorzystać szanse, jakie wam stworzono, szanse zdobycia wykształcenia, bez którego nie sposób wyobrazić sobie, aby życie było satysfakcjonujące w tak szybko zmieniającym się świecie. W naszej Uczelni otrzymacie dobre i skuteczne wykształcenie, o czym choćby świadczą nagrody zdobywane przez Uczelnię w opisanym konkursie Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, obok wielu innych uznań i wyróżnień.

Życzę wszystkim studentom wytrwałości w studiach, zdobycia wiedzy i umiejętności, które umożliwiają spełnianie ambicji życiowych.

Nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji i obsługi naszej Uczelni życzę następnego dobrego roku akademickiego w zdrowiu i zadowoleniu.

Szanowni zgromadzeni!

Ogłaszam, że dwudziesty drugi rok akademicki 2019 na 2020, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu rozpoczął się.

 

 


Data publikacji: 30 września 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie