Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

17 września 2019 roku odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego głównym celem była popularyzacja nauki oraz dyskusja o strategii polskich uczelni w tym zakresie. Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki otworzył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który wskazał, że rozwój nauki to rozwój całego państwa.

W wydarzeniu wzięło udział niemal 5 tysięcy osób.Na uczestników czekali znakomici badacze.

Tego dnia 60 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Deklarację podpisała dr Irena Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w 2017 r. Przystąpiły do niej wówczas 23 uczelnie, a w czasie tegorocznego Kongresu SON do grona sygnatariuszy dołączyło kolejnych 60.

Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W Deklaracji zawartych jest 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W każdej z zasad kierowane są oczekiwania wobec uczelni, sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej. Wdrażanie zobowiązań Deklaracji zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym oraz rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, aby lepiej kształtować potrzebne dla gospodarki kompetencje, umiejętności i postawy przyszłych pokoleń. Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

W latach 2016-19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki ok. 250 mln zł. W ramach Programu Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytet Młodego Odkrywcy, kontynuowane pod wspólną nazwą Trzecia Misja Uczelni, PWSZ w Elblągu zrealizowało projekt w Akademii Dziecięcej działającej przy naszej Uczelni.


Data publikacji: 20 września 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu