Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2019-11-08, Termin składania ofert: 2019-11-19 godz. 11:00

Numer postępowania: ZP/PN/2312/16/2302/2019
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu:
- ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08-11-2019, numer ogłoszenia: -N-2019,
- zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne
- zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

Dokumenty do pobrania