Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-13

Data ogłoszenia: 2019-12-03, Termin składania ofert: 2019-12-18 godz. 11:00

Numer postępowania: ZP/PN/2312/18/2632/2019
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu:
- ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 3-12-2019, numer ogłoszenia: 602812 -N-2017,
- zostało opublikowane na stronie internetowej: pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne
- zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

Dokumenty do pobrania