Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji dźwigów, platform dla osób niepełnosprawnych, wciągarki elektrycznej i transportera w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2018-12-11, Termin składania ofert: 2018-12-18
Numer postępowania: ZP/2311/62/2905/2018
Tryb postępowania: rozeznanie cenowe
zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)

Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 18 lub przesłać pocztą, e-mailem w terminie do dnia 18-12-2018r. na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Dział Zamówień Publicznych
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
tel. (0-55) 629-05-53, fax. (0-55) 629-05-10
e-mail: Turn on Javascript!

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z późń. zm.)

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu
Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Załączniki:

FORMULARZ OFERTY-ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ OSÓB – ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokumenty do pobrania