Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2019-11-21, Termin składania ofert: 2019-11-28
Numer postępowania: ZP/2311/63/2465/2019
Tryb postępowania: rozeznanie cenowe
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.)

Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą, e-mailem.

Dokumenty do pobrania