Dostawa książek wydawców polskich dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2019-12-03, Termin składania ofert: 2019-12-09
Numer postępowania: ZP/2311/69/2605/2019
Tryb postępowania: rozeznanie cenowe
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą, e-mailem.

1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.).

2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

3)    Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-   na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania