Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

sieci i instalacje wewnętrzne

kierunek: Inżynieria środowiska
Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

  • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja sieci: grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji klimatyzacyjnych,
  •  znajomość technologii stosowanych w inżynierii środowiska (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami),
  •  umiejętność stosowania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
  •  znajomość prawa budowlanego i wodnego oraz wiedza umożliwiająca założenie i prowadzenie własnej firmy.

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w firmach wykonawczych, projektowych i eksploatacyjnych związanych ze studiowanym kierunkiem.

Przykładowe miejsca praktyk:

  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o. o.,
  • ENERGA-KOGENERACJA Sp. z o.o.w Elblągu,
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,
  • Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOMEL w Elblągu,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EXPRO w Elblągu.

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie na stanowiskach: projektanta, wykonawcy i eksploatatora obiektów oraz procesów technologicznych wykorzystywanych w branży sanitarnej; pracownika laboratorium badawczego lub kontrolnego; pracownika komórki zajmującej się problematyką środowiskową w przedsiębiorstwie lub urzędzie.


Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich o profilu praktycznym lub akademickim oraz do ubiegania się o uprawnienia „budowlane” branży sanitarnej, do kierowania robotami bez ograniczeń i do projektowania w ograniczonym zakresie. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności otwierają możliwość podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej – bardzo popularnej formy zatrudnienia w tej branży – oferującej usługi w dziedzinie inżynierii środowiska.

sieci i instalacje wewnętrzne
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie