Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych, cateringowych i wynajmu sali w ramach projektu PWSZ w Elblągu - Uczelnia III Generacji

Data ogłoszenia: 2019-12-05, Termin składania ofert: 2019-12-13
Numer postępowania:
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.).

2)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego  dalej Projektem.

4)   Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-      w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania