Dostawa pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „Kształcenie 4.0”.

Data ogłoszenia: 2019-11-26, Termin składania ofert: 2019-12-04
Numer postępowania: ZP/2311/68/2558/2019
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.).

2) Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Kształcenie 4.0” POWR.03.05.00-00-Z103/18-00, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kształcenie 4.0” POWR.03.05.00-00-Z103/18-00, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.

4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

- w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą, e-mailem.

Dokumenty do pobrania